כיסוי החזר השתתפות עצמית

כיסוי החזר השתתפות עצמית של "שירביט חברה לביטוח" מספק החזר של ההשתתפות העצמית במקרה שנגבתה על ידי חברת השכרת הרכב בחו"ל, במקרי נזק לרכב השכור או גניבתו, בכפוף לתנאי חוזה השכירות של חברת ההשכרה ובכפוף לפוליסה המלאה של "שירביט חברה לביטוח" הניתנת לצפייה כאן.

עם חזרתכם לארץ, ולאחר חיוב בפועל של ההשתתפות העצמית על ידי חברת ההשכרה בחו"ל, תוכלו לתבוע את סכום החיוב בחזרה מ"שירביט חברה לביטוח", וזאת על ידי שליחת טופס התביעה הניתן לצפייה כאן, בצירוף המסמכים המפורטים בו והנדרשים לשם טיפול בתביעה.

החזר החיוב יבוצע על ידי "שירביט חברה לביטוח" בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת מלוא הפרטים הנדרשים, בשקלים חדשים על פי סכום החיוב אשר נגבה בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי. סכום ההחזר לא יעלה בכל מקרה על סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת ההשכרה, ולא יעלה על 2,000€.