לידיעתכם, אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (cookies) לפרטים נוספים
אשר וסגור
דף הבית יום האישה 2019
יום האישה 2019 באופרן
את היעד שלך את כבר יודעת,
אז סידרנו לך פינוק שייתן לך כוח לדרך!

לכבוד יום האישה 2019 אופרן מעניקה שובר ארוחת בוקר מתנה עבור הזמנות שיבוצעו בין 7-8.3.2019
כל מה שצריך זה לשלוח מייל ל-
info@ofran.com עם הכותרת "אופרן מפנקת לכבוד יום האישה 2019"
ובמייל פרטי ההזמנה (כולל מספר הזמנה ושובר מצורף)

*עבור הזמנות שיבוצעו ויכורטסו בין 7-8.3.19 בלבד

לקבלת ההטבה הזמינו עכשיו:
תנאי ההטבה

תקנון פעילות "ארוחת בוקר ישראלית בארומה נתב"ג לכבוד יום האישה 2019" - של חברת אופרן השכרת רכב בחו"ל
מרץ 2019
כללי:

1. אופרן שירותים בע"מ (להלן "אופרן") עורכת פעילות שיווקית בהתאם לתקנון המפורט להלן.

2. לצרכי נוחיות בלבד, האמור בתקנון זה הוא בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים כאחד.

הגדרות:

3. למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:
- "עורכת הפעילות" - אופרן, שכתובתה בן יהודה 1 תל אביב.
- "משתתף" - מי שביצע הזמנת השכרת רכב לארה"ב במהלך תקופת הפעילות, ובלבד שמלאו לו לפחות 18 שנים והוא תושב ישראל כדין וכן עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם, וזאת באם אינו נהנה מהטבה או הנחה אחרת בהזמנת השכרת הרכב האמורה.
- "הפעילות" - קבלת שובר לארוחת בוקר ישראלית+ שתייה חמה/קרה במתנה לשימוש בארומה נתב"ג בלבד וזאת בהתאם לתנאי השובר ולתוקף השובר ולתנאי התקנון.
- "תקופת הפעילות" - התקופה שתחילתה ביום 07.03.19 וסופה ביום 08.03.19, ואולם מובהר כי אופרן שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיימסר על ידה באתר החברה.
- "ספקי אופרן" - ספקי השכרת הרכב של אופרן ו\או ספקי ההטבות אשר מוצעות בשובר המתנה.
- "התקנון" - תקנון זה.

מהות הפעילות:

4. אופרן תשלח לכל משתתף העונה על התנאים המפורטים בתקנון זה ואשר מזמין השכרת רכב בתקופת הפעילות, וזאת ללא תלות בתאריכי הלקיחה של ההזמנה האמורה או משך ההשכרה.

הצהרות המשתתף:

5. השתתפות בפעילות מעידה על קריאתו של כל משתתף את התקנון, והסכמתו מראש לכל תנאיו.
6. מובהר כי המשתתף אינו חייב להסכים להוראות התקנון ואולם באם אינו מסכים להוראות התקנון, לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות ובמידה שישתתף - לא יהיה זכאי לקבל את שובר המתנה.

7. בהשלמת הפעילות המשתתף מצהיר ומתחייב, כי:

7.1.1. מלאו לו לפחות 18 שנים.
7.1.2. הוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם קבלת שובר המתנה, וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
7.1.3. ידוע לו כי עלולות ליפול טעויות בפעילות או תקלות טכניות בשליחת השובר - ובמקרה ויתרחשו כאלו תפעל החברה לתיקון הנ"ל בהקדם עם קבלת המידע עליהן - וכי הוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אופרן וכל מי מטעמה.

8. לא יחולו כפל מבצעים ו\או הטבות ו\או הנחות בהקשר לאותה הזמנת השכרת הרכב האמורה.

שליחת השובר:

9. הלקוח יקבל את שובר המתנה האמור לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק לחברה לצורך קבלת שובר השכירות.

10. כל לקוח יהיה זכאי לשובר מתנה אחד בלבד בגין כל הזמנה אחת שתבוצע בתקופת הפעילות.

11. שליחת השובר תבוצע עד לסוף תקופת הפעילות ו\או עד 3 ימי עסקים לאחר האישור והתשלום בגין ההזמנה, המאוחר מביניהם.

12. הלקוח לא יהיה זכאי לזיכוי, החזר או פיצוי מכל סוג שהוא במקרה שמסיבה כלשהי לא יממש את הפרס או יממש רק חלק מרכיבי הפרס.

13. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השובר מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת השובר בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים עד לתום תקופת הפעילות.

14. כל מס, ניכוי, או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על הפרס, אם יחולו, ישולמו על ידי הזוכה ובאחריותו. אם עורכת הפעילות מחויבת לכך על פי דין, תהא עורכת הפעילות רשאית להעביר את פרטי המקבל והשובר לרשויות המס וכן להתנות את מימוש השובר בהעברת סכום הניכוי במקור לידי עורכת הפעילות.

15. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את השובר לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

אחריות:

16. המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם בארוע או בנסיבות שאינם מצויים בשליטת עורכת הפעילות לא ייחשבו להפרה של הוראות התקנון ולא יזכו או המשתתף בכל זכות, סעד או תרופה.

17. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מפני טעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע למשתתפים, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את שליחת השובר, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

18. תוצרי הזמנת הרכב והתוצרים המוענקים במסגרת השובר יסופקו על ידי ספקיה של עורכת הפעילות (להלן - "ספקי אופרן") ועל אחריותם הבלעדית. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פגם או אי התאמה של השובר והמשתתף פוטר בזאת באופן מלא, סופי ומוחלט את אופרן, עובדיה, מנהליה, נציגיה, סוכניה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה מכל אחריות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לכל דבר ועניין הקשור בשובר או הנובע ממנו, לרבות אך לא רק: (1) לכל תקלה, כשל או עיכוב מצד ספקי אופרן במשלוח השובר , או לכל מעשה או מחדל אחר של ספקי אופרן שלא היו בשליטתה של אופרן ו/או שאופרן לא ידעה ולא היתה צריכה לדעת עליהם מראש, (2) לכל נזק, הפסד או אובדן עקיף, תוצאתי או לא ממוני, לרבות נזק למוניטין ונזק מסוג אבדן הכנסות או רווח, אבדן זמן, אבדן הנאה, עוגמת נפש וכיו"ב, (3) לכל נזק לגוף או לרכוש שעלול להיגרם לזוכה ולכל נעבר שלו ו/או מי שילווה אותו, כתוצאה משימוש השובר, ו/או (4) לכל נזק, הפסד או אבדן עקב כוח עליון או כל אירוע אחר המצוי מחוץ לשליטתה הסבירה של אופרן.

שונות:

19. התקנון ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תשלח בדואר אלקטרוני עותק מהתקנון לכל המתעניין בכך.

20. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התקנון או הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
21. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו וכי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

22. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם התקנון.

23. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות לרבות בעיתונים ו/או במודעות פרסומת בכל מקום אחר, תגברנה הוראות התקנון, לכל דבר ועניין.

24. יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע בעמוד הפייסבוק של אופרן, באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "Share" ו-"Like". פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באפליקציה פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן ייתכן ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות.

25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי התקנון ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד הפייסבוק של אופרן; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

26. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי אופרן וחברות הבת של אופרן, על ספקיה וסוכניה של אופרן ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.

27. למען הסר ספק, הפעילות נערכת לצרכי שיווק בלבד ולפיכך אינה ובשום מקרה לא תהווה משחק אסור, הגרלה או הימור, כהגדרת מונחים אלה בסימן י"ב לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

28. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לתקנון ו/או לפעילות יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב - יפו.

אופרן מאחלת למשתתפים נסיעה טובה ובטוחה!