דף הבית כללי תנאי שימוש
תנאי שימוש באתר

השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים, אלא לבני 21 ומעלה בלבד. היה ויתברר כי המזמין הינו קטין, וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה, לא תהא זכות להשבה כלשהי ואופרן שירותים בע"מ ו/או אופרן הולידי אוטו ו/או כל חברה קשורה ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה (אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

 • - להלן תנאים של הסכם משפטי בינך לבין החברה, החלים על דפדוף ו/או בשימוש באתר האינטרנט. הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה, וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטים, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. יכול ובאתר ימצאו תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאים כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר אינטרנט זה.
 • - החברה רשאית, ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר אינטרנט זה על ידי עדכון פרסום זה. בנוסף, החברה רשאית לערוך שיפורים או שינויים במוצרים, בשירותים, בתכנים, בתמונות וכל מידע המפורסם באתר זה, בכל עת וללא צורך בהודעה.
 • - תנאים אלה חלים על השימוש באתר החברה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב, אמצעי תקשורת או מכשיר טכנולוגי אחר שדרכו ניתן להיכנס לאתר החברה.
 • - בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם ועיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למעט כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמאט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכל תו, סימן סמל ואייקון.
 • - הנך רשאי להשתמש באתר החברה וכל הכלול בו לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ או להשתמש בתכנים, בפרסומים ובמידע המופיע באתר לכל מטרה שהיא ובין היתר יצירת עבודות נגזרות, שימוש שיווקי וכל שימוש אחר, מסחרי ובין שאינו מסחרי. זאת לרבות אך מבלי למעט כל שימוש העלול לפגוע בחברה בכל דרך שהיא. זאת ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 • - כל זכויות היוצרים והקניין באתר החברה, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בהם, הינן של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ ולהשתמש כמפורט בתנאים אלו.
 • - במידה וניתנה הרשאה מסוימת על ידי החברה, ההרשאה הינה הרשאה מוגבלת, שהינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. הרשאה זו מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג באתר זה, בכך שתשמור על זכויות היוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל עליך כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המלווים את התוכן או המפורטים בכל אופן אחר באתר זה.
 • - פרט להרשאה המוגבלת המתוארת בפסקה הקודמת, החברה לא נותנת לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינך רשאי לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת.
 • - על אף הרשום לעיל, כל תוכנה ו/או תמונות ו/או מידע ו/או חומר אחר הזמינים להורדה, לגישה או לשימוש אחר מאתר זה, עם תנאי רישיון, התניות והודעות משלהם, יהיו כפופים לאותם תנאי הרישיון, ההתניות וההודעות שלהם. אי עמידה בתנאים, בהתניות ובהודעות באתר זה תביא לביטול אוטומטי של כל זכות שניתנה לך, ללא הודעה מוקדמת כלשהי, ועליך להשמיד מיד את כל העותקים של חומרים שהורדת למחשב, הנמצאים ברשותך או בשליטתך.
 • - אין הבטחה או עירבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה עדכני או שלם בכל עת. בנוסף, האתר יכול להכיל אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לעדכון מיידי של תכנים שיווקיים ומידע המגיעה מצדדים שלישיים, והיא מתחייבת לעדכן את המידע מייד לכשיתאפשר כדי לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם בהתאם לכך.
 • - החברה פועלת ככל יכולתה שפעילות האתר לא תופרע ותינתן כסדרה ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות, ופועלת שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 • - החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר, חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, ככל מאגר מידע ממוחשב, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכת המשמשות את האתר. הנך מאשר , כי ידוע לך שהחברה עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 • - טקסטים מסוימים באתר האינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות או מתורגמים בתוכנת מחשב או בכל דרך אחרת, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך והחברה אינה יוצרת מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום.
 • - ככל שיש באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת, ומידע מסחרי של צדדים שלישיים, תמונות לרבות תמונות רכבים, מלונות ואתרים) עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי החברה והיא אינה שולטת בהם. האחריות על השימוש, הבנת התוכן והמידע אינם באחריות החברה. היה ותמצא כי המידע והתכנים המפורסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים ובלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים, אך עליך להפנות את התנגדותך לאותם גופים אשר אחראים על האתרים והתכנים הללו.
 • - אין לקשר לאתר החברה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה אסורה או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • - מחיר הרכב/ים שבו תחויב בגין הזמנת והשכרת הרכב/ים הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מחירי הרכבים גם ללא הודעה מראש. לאחר ביצוע ואישור הזמנה על ידי החברה, המחיר יהיה מובטח וללא שינוי (כל עוד לא בוצעו שינויים באופי ההזמנה). כל שינוי בהזמנה יעשה טלפונית ולא דרך האתר.
 • - התשלום עבור השכרת רכב באתר יתבצע אך ורק באמצעות מסירת כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה לא תכבד תשלום אחר (למעט במקרים בהם הוסכם מראש עם החברה על תנאי תשלום אחרים). פרטי האשראי שלכם לא יועברו בשום שלב לצד ג'.
 • - אין לראות בביצוע ההזמנה באתר אישור או הסכם לאספקת שירותי השכרת הרכב. אספקת הרכב ללקוח במדינת היעד תתבצע אך ורק אם התקיימו כל התנאים הבאים: ההזמנה נקלטה במערכת, היא אושרה על ידי ספק הרכב, הלקוח שילם מראש עבור הרכב והונפק עבורו שובר להשכרה.
 • - תפקידה של החברה הוא לקשר בין השוכר לבין ספק הרכב. התקשרות השוכר עם החברה היא לשם ביצוע הזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. בעת לקיחת הרכב יחתום השוכר על חוזה התקשרות חדש עם ספק הרכב, וברגע זה הסתיים חלקה של החברה בקשר עם השוכר. עם זאת, החברה תשתדל לסייע, בכל תקופת השכירות ולאחריה בבירור בקשות ו/או תביעות מול ספק הרכב במידה ונוצר עימה קשר. יודגש כי החברה אינה שלוחה של ספק הרכב ואיננה אחראית לפעילותו, ולפיכך אינה הכתובת לקבלת תביעות משפטיות כנגדו.
 • - במסגרת השימוש שייעשה על ידך באתר וכמו כן, לצורך הזמנה של שירותים מאיתנו ואספקתם, אתה עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אישיים שונים (לדוג' מס' זהות, שם וכתובת מגורים). בנוסף למידע האישי אותו אתה עשוי למסור לנו מרצונך החופשי, אנו עשויים לאסוף גם מידע בעל אופי סטטיסטי אודותיך אשר ייאסף מהמכשיר באמצעותו תגלוש באתר, באמצעים טכנולוגיים מקובלים, לרבות שימוש בעוגיות ("Cookies") ו/או במערכת "Google Analytics" (לדוג' זיהוי מערכת ההפעלה והדפדפן שלך, סוג המכשיר שלך, כתובת ה- IP ממנה הינך גולש באתר, מיקומך הגיאוגרפי, משך הזמן בו גלשת באתר והתכנים בהם גילית עניין). חשוב שתדע שלא חלה עליך חובה בדין למסור לנו פרטים אישיים כאמור וכמו כן, באפשרותך להגדיר את מכשירך כך שלא יאפשר לנו לאסוף מידע בעל אופי סטטיסטי אודותיך, אך עליך לדעת שאם לא תספק לנו פרטים מסוימים או שתספק לנו פרטים לא נכונים, לא נוכל לספק לך שירותים או מידע אותם תבקש לקבל מאיתנו.
  המידע שייאסף אודותיך ישמש אותנו למגוון שימושים, וביניהם (1) לצורך שימוש יעיל באתר ולביצוע הזמנה של שירותים מאיתנו; (2) לצורך שיפור האתר ושיפור השירותים המסופקים על ידינו; (3) לצורך ביצוע פעולות שיווקיות וכדי שנוכל להציע לך הצעות המותאמות להעדפותיך האישיות (בהתאם להוראות הדין); (4) על מנת שנוכל ליצור איתך קשר במקרה הצורך; (5) לצורך ביצוע סקר שביעות רצון וחוויית משתמש מהאתר ומהשירותים המסופקים על ידינו; (6) לצורך ביצוע מחקרי שוק ושיתופם עם צדדים שלישיים; (7) לצורך מסירת מידע שיידרש על פי דין ו/או על פי דרישה של רשות סטטוטורית מוסמכת.
  המידע אותו תמסור לנו יישמר במאגר מידע ממוחשב ואנו נפעל בשקידה ראויה כדי למנוע את חשיפתו לצדדים שלישיים, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות כל דין.
  אנו נהיה רשאים לשתף עם צדדים שלישיים כל מידע בעל אופי סטטיסטי שנאגר על ידינו אגב השימוש שלך באתר ואשר אינו כולל פרטים אישיים שלך, לרבות עם שותפים עסקיים שלנו. בנוסף ובכפוף להוראות כל דין אנו נהיה רשאים להעביר לידי צדדים שלישיים פרטים אישיים המזהים אותך באופן אישי, במקרים המפורטים להלן: (1) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לספקים ו/או לקבלני משנה שלנו, שבאמצעותם יסופקו לך השירותים הניתנים על ידינו או כל שירות נלווה להם, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה; (2) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לקבלנים ו/או לספקי משנה מטעמנו, המבצעים עבורנו סקרי שביעות רצון וחוויית משתמש, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הדרוש לצורך ביצוע סקרים כאמור; (3) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לצד שלישי, במקרה שנעביר את הפעילות שלנו לידי אותו צד שלישי, לרבות בדרך של מכירת מניות, מיזוג או שיתוף פעולה; (4) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במסגרת הליכים משפטיים אם יתנהלו בינך לבינינו במקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו לך על ידינו; (5) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך לצורך הליכי גבייה של כספים שתחוב בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו; (6) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במקרים בהם פעולות אותן ביצעת באמצעות האתר עלולות להוות עילה לדרישה ו/או תביעה כנגדנו; וכן (7) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במקרים בהם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין ו/או על פי צו שיפוטי. בנוסף, ובכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר את פרטיך ואת המידע שייאסף אודותיך בעקבות השימוש שתעשה באתר ו/או בעקבות השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו לחברות אחרות הקשורות אלינו, ובלבד שחברות אלה ישתמשו במידע זה אך ורק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו, ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע בו יירשם כל מידע שיימסר אודותיך ובכפוף להוראות הדין החל על השימוש במידע זה.
  לתשומת לבכם - פרטי האשראי שלכם לא יועברו בשום שלב לצד ג'.

  - תנאי שימוש אלו הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות ערב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים ושינויים במדיניות שלנו, לרבות ביחס למידע שייאסף אודותיך - שמירתו, ניהולו והשימוש המותר בו. בהתאם, הנך מתבקש לשוב ולעיין בתנאים אלו מעת לעת. תשומת ליבך כי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 הנך רשאי לפנות בבקשה למחיקת המידע אודותיך מהמאגר או תיקונו ובמקרה שהדבר לא יבוצע באפשרותך לערער על כך בפני בית משפט השלום.
 • - הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 • - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין שהוא, תגברנה הוראות מהסכם זה והן אשר תקבענה, המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.
 • - על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם שימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש בהם לרבות בקשר עם הסכמים מקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר החברה יובאו בפני בורר דן יחיד אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט שזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
  הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים, מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
  על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אך האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
  בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
 • - החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
  אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
  מחלקת שירות לקוחות - אופרן שירותים בע"מ, רחוב בן יהודה 1 תל-אביב.
  פניות כאמור ניתן לשגר גם באמצעות פקס מס: 03-7955301 או לאימייל שכתובתו cs@ofran.com